Polityka prywatności


  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Hybrydowa Szkoła z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625, Warszawa, e-mail: kontakt@hybrydowa.edu.pl

  2. Administrator przetwarza dane osobowe zapewniając ich należytą ochronę;

  3. W związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, Twoje dane są przekazywane poza EOG (wynikające z zawarcia standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO, tzw. Tarcza Prywatności), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Fundacji, a w szczególności informowania o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Hybrydowa Szkoła.

  5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, fundacje i inne podmioty współpracujące z Administratorem.

  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  7. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

  10. Wobec Ciebie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

.